Pravidlá OHL

 

Kežmarská okresná hasičská liga – pravidlá súťaží 2014

 
A/ OHL bude prebiehať podľa súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008, 
 
ktorý bol uverejnený v časopise Požiarnik 2/2008 s týmito úpravami.
 
1. ČL. 21 –náradie na požiarny útok dopĺňame:
 
 - savice – nie je povolený zaisťovací mechanizmus závitu, šrubenie musí mať min. 2 závity
 
 - kôš – nie je dovolený zaisť. mechanizmus, minimálne 2 závity
 
 - stroj – musí byť kompletný 
 
 - výfukové potrubie musí prechádzať vývevou, páka vývevy nesmie byť zaistená a výveva 
 
musí byť na pôvodnom mieste
 
 - nie sú povolené prídavné zariadenia, tlakové fľaše, ejektory a pod.
 
 - nie je povolené diaľkové ovládanie
 
 - ovládanie plynu musí byť umiestnené na karburátore
 
 - tlačítko spúšťača nesmie byť namontované a používané mimo prístrojovej dosky
 
 - ventily na výtlačných hrdlách musia byť funkčné a nezaistené
 
 - hadice – sú povolené aj športové hadice , priemer 42 mm, 65 mm
 
 - rozdeľovač – na B vývode nie je povolená záslepka, všetky ventily sú funkčné !
 
 - časomiera – každý usporiadateľ pre OHL zabezpečí elektronickú časomieru na sklápacie alebo 
 
nástrekové terče – zároveň musí byť zabezpečené ručné meranie časov stopkami. V prípade poruchy 
 
časomiery, platí ručne meraný čas. Družstvo štart neopakuje.
 
 - náradie na základni - pri každej súťaži musí byť drevená základňa rozmerov 2x2 m výška max. 
 
 - ak sa súťažiaci po uplynutí času na prípravu vráti k základni upraviť 
 
náradie, považuje sa to za predčasný štart. Ak v tej dobe padne náradie mimo základne neovplyvňuje 
 
to pravidlá a družstvo môže štartovať.
 
 - pomoc iných osôb - v kategórii žien a dorastu môže byť pri príprave základne prítomný vedúci 
 
označený reflexnou vestou, nesmie však fyzicky pomáhať. Fyzická pomoc je povolená len pri 
 
2.Čl. 22- plnenie disciplíny požiarny útok dopĺňame :
 
- stroj môže byť naštartovaný až po odštartovaní družstva na povel „vpred“
 
- nádrž sa počas plnenia disciplíny dopĺňa
 
- na požiarny útok musí štartovať minimálne 7 členov
 
- prešľap pri nástrekovej čiare sa posudzuje len po výstreku vody z prúdnice
 
3.Čl. 28 – vylúčenie zo súťaže :
 
- ak súťažné družstvo má za člena súťažiaceho z iného DHZ 
 
4.Čl. 35 časomiera sa mení a dopĺňa:
 
- ak bol z akéhokoľvek dôvodu čas nameraný iba 2 stopkami a tieto sa rozchádzajú, robí sa priemer 
 
časov na desatinné miesto.
 
 
 B/ Organizačné pokyny a ďalšie ustanovenia.
 
1/ Pohárových súťaží zaradených do OHL sa môžu zúčastniť v kategórii muži a ženy . HD sú povinné 
 
riadiť sa „Súťažným poriadkom DPO SR“, vyššie uvedenými doplnkami OV DPO a propozíciami 
 
2/ Každý organizátor súťaže si sám zabezpečí rozhodcov a zdravotnú službu na svoju súťaž .Z OV 
 
DPO bude delegovaný zástupca, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel OHL.
 
3/ Každé súťažiace družstvo musí predložiť riadne vyplnenú prihlášku s podpismi prehláseniami 
 
súťažiacich o dobrom zdravotnom stave. Všetci musia absolvovať vstupnú kontrolu a musia byť 
 
členmi DHZ, za ktoré súťažia (doklad totožnosti, členský preukaz) .
 
4/ Každý organizátor súťaže je povinný prijať všetky prihlášky.
 
5/ Organizátor súťaže je povinný ihneď po ukončení súťaže zaslať na OV DPO výsledkové 
 
listiny, alebo ich odovzdať delegátovi OV DPO, alebo cestou emailu „dpokk@centrum.sk“ 
 
dpokezmarok@gmail.com
 
6/ Keď sa hasičské družstvo chce zúčastniť niektorej zo súťaží a neboli mu zaslané propozície, 
 
vyžiada si ich od organizátora súťaže, prípadne OV DPO cestou emailu dpokk@centrum.sk alebo 
 
dpokezmarok@gmail.com
 
7/ Začiatok všetkých súťaží v nedeľu je nástupom o 9.00 hod. Štart I. družstva je o 9.30 . 
 
Prihláovanie DHZ do súťaže končí štartom prvého družstva. V opodstatnených prípadoch v sobotu 
 
a na žiadosť usporiadateľa môže OV DPO spresniť čas .
 
 
C/ Hodnotenie a bodovanie OHL
 
1/ Družstvo môže byť zaradené do hodnotenia OHL len vtedy, ak absolvuje okresnú súťaž a ďalších 
 
minimálne 9 súťaží zo súťaží, zaradených do OHL. Pri hodnotení bude rozhodujúcich 9 najlepších 
 
umiestnení . Víťazom OHL sa stane družstvo s najväčším počtom bodov. Pri rovnosti bodov na 
 
prvých miestach rozhodne väčší počet lepších umiestnení.
 
2/ Každá súťaž bude bodovaná nasledovne : 1. miesto – 15 bodov
 
 2. miesto – 14 bodov
 
 3. miesto – 13 bodov 
 
 až 15 miesto - 1 bod bez ohľadu na počet družstiev 
 
a úspechu v požiarnom útoku. 
 
 Na každej súťaži musí byť víťaz. Pri rovnosti časov sa na 1.2.3. vykoná ďalší pokus /rozbroj/
 
3/ Pri každej súťaži sa požiarny útok vykonáva 1x.
 
D/ Pravidlá boli prijaté na zasadnutí výcvikového štábu OV DPO Kežmarok dňa 20.2.2014